Charakteristika a náplň činnosti

Diagnostika

Prevencia

Liečba

Spôsoby poskytovania starostlivosti

O akupunktúre

EAV, EAV-L

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Fyzikálna cievna terapia Bemer classic

Biodermálne nite Bio-Meyisun

Zeel-Heel, Traumell S

Kineziotejping

Fyzioterapia, individuálne cvičenie a klasická masáž

Vedúci pracoviska

Ordinačné hodiny

Objednanie termínu

Cenník

Ako nás nájdete

 
  EAV, EAV-LEAV-L - elektroakupunktúra podľa Volla v modifikácii podľa akad. Lupičeva je originálna biofyzikálna metóda, ktorá pomocou špeciálneho elektronického prístroja zaznamenáva bioenergetické potenciály vnútorných orgánov i človeka ako celku. Zisťuje tak poruchy riadiacich a regulačných procesov v organizme. To následne umožňuje robiť diagnostické, preventívne a liečebné závery a opatrenia. Vyšetrenie a liečba sú nebolestivé a úplne bezpečné. EAV sa skladá z troch častí: medicínskej systémovej diagnostiky, rezonančného testovania a energoinformačného prenosu.

Medicínska systémová diagnostika
Zaoberá sa meraním a hodnotením mechanobioelektrických vlastností bodov EAV (sú to niektoré body akupunktúry a body objavené Dr. Vollom) , ktoré sú energeticky späté s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami ľudského tela. Z nameraných hodnôt možno posudzovať ich aktuálny stav a celkový stav organizmu, v súlade s tým EAV umožňuje:

  • zavčas zistiť začínajúcu sa poruchu v organizme (už na informačnej alebo funkčnej úrovni), teda v začiatočnom predklinickom štádiu, keď sa navonok ešte nijako neprejavuje a keď ešte ani laboratórne či prístrojové vyšetrenia neobjavia odchýlku od normy. Z takejto včasnej diagnostiky vychádzajúca cielená liečba dokáže poruchu odstrániť už v jej zárodku a zabrániť tak vzniku, alebo ďalšiemu rozvoju ochorenia. EAV je tak ideálna prevencia, ktorá nemá nijaké negatívne vedľajšie účinky. Umožňuje:
  • exaktne vykonávať celkovú i diferenciálnu diagnostiku akútnych i chronických ochorení,
  • zistiť charakter, príčinu, závažnosť a stupeň pokročilosti ochorení aj závažných a na bežnú liečbu nereagujúcich,
  • rozpoznať a vysvetliť rozličné druhy toxických a alergických záťaží v tkanivách, alergické reakcie a dispozície, potravinové alergie, alebo prítomnosť tzv. fokusov a rušivých polí. Ide o nahromadenie jedovatých látok z predtým nevyliečených, ale iba "potlačených" ochorení,
  • odhaliť subklinické otravy napríklad liekmi, amalgámom (zo zubných výplní) či škodlivinami z vonkajšieho prostredia – potravinovými toxínmi, konzervačnými látkami, plesňami, insekticídmi, pesticídmi, umelými hnojivami a podobne. Riadenou detoxikáciou organizmu pomocou individuálne vytestovaných a energoinformačným prenosom zhotovených nozód a homeopatických preparátov dokáže tieto záťaže a otravy odstrániť,
  • diagnostikovať a liečiť ochorenia zapríčinené dedičnou záťažou. Sú to chronické, konvenčnou diagnostikou veľmi ťažko objasnitelné poruchy a ochorenia rozličných orgánov a tkanív. Podstatou je genetický prenos patologickej informácie, ktorý môže vyvolať oslabenie a poruchu v hociktorej časti organizmu,
  • objasniť poruchy imunity a tieto aj liečiť. Bývajú zapríčinené najčastejšie tzv. črevnou dysmikróbiou. Je to závažná porucha vnútorného prostredia čreva (tenkého i hrubého) vyznačujúca sa úbytkom normálnej črevnej mikroflóry a rozmnožením choroboplodných baktérií, cudzopasníkov a plesní, spojená so zápalom črevnej sliznice. Choroboplodné mikroorganizmy produkujú toxíny, ktoré sa šíria krvou a lymfou do celého tela. Dôsledkom je priotrávenie organizmu, vyčerpanie imunitného systému, únavový syndróm, bolesti hlavy, depresie, alergia, zápaly, nádorové ochorenia a iné zdravotné problémy. Závažné je to, že črevná dysmikróbia sa sama bez špecifickej liečby nikdy neupraví a hrozí sústavným poškodzovaním organizmu. V takomto prípade treba vykonať dôslednú detoxikáciu organizmu a očistu čreva hlavne pomocou individuálne zhotovených rezonančných energoinformačných preparátov (nozód a homeopatických prípravkov), životosprávou a podávaním vhodných probiotík. Často býva prospešné aj súčasné vykonávanie akupunktúry. Iba tak možno docieliť sanáciu čreva a obnovenie jeho funkcií i úpravu narušenej imunity.
  • Pomocou EAV možno tiež vykonávať rýchlu orientačnú diagnostiku v rámci preventívnych a skríningových vyšetrení jednotlivcov i kolektívov. Túto možno v prípade patologického nálezu rozšíriť o špeciálne a odborné vyšetrenia. Zistené začínajúce sa poruchy možno v zárodku likvidovať adekvátnou liečbou.
     

EAV, EAV-L

Rezonančné testovanie
Pri ňom sa určitá látka, u ktorej chceme zistiť ako pôsobí na organizmus, vkladá do merného prúdového okruhu. Napríklad ak je to homeopatický liek, ktorý je pre organizmus vhodný, jeho kmity (oscilácie) spôsobia zmenu výchylky ručičky mikroampérmetra a posun pôvodne nameraných hodnôt smerom k norme. V prípade, že by nebol vhodný, pôvodné hodnoty sa nemenia, alebo dokonca zhoršujú. Možno tak kvalitatívne i kvantitatívne preskúšať pôsobenie liekov už pred ich užitím a nájsť liek, ktorý svojim pôsobením najlepšie -zodpovedá okamžitému dynamickému stavu organizmu. Okrem liekov (homeopatických i alopatických) možno takto testovať tiež tzv. nozódy (s cieľom objasniť príčinu a pôvod choroby), organopreparáty, fytoterapeutiká, alergény a rôzne chemické i toxické látky. Súčasne možno zisťovať individuálnu znášanlivosť všetkých látok - napríklad potravín, kovov, šperkov, čistiacich a kozmetických prípravkov a podobne. Veľký význam má testovanie znášanlivosti materiálov umelých náhrad v chirurgii a ortopédii pred ich zavedením do tela, ako aj zubných náhrad a materiálov zubných výplní v stomatológii.

Energoinformačný transfer a EAV homeopatická liečba
Systém EAV zdokonalil akademik Lupičev tým, že využitím objavu dištančnej interakcie a spôsobu energoinformačného transferu vyvinul elektronický prístroj s úplne novou schopnosťou. Ide o elektronické prepisovanie informácií o vlastnostiach lieku alebo nozódy (vytestovaného preparátu) na neutrálny nosič používaný v homeopatii (napríklad placebo-globule, tablety, vodu, alkoholový roztok, vazelínu a podobne). Prepisom a fixáciou informácie sa placebo mení na rezonančný preparát, ktorý rezonuje s dynamickou úrovňou organizmu a plne zodpovedá jeho stavu a potrebám. Výhodou je, že takýto preparát na vnútorné čí vonkajšie použitie má pacient k dispozícii prakticky okamžite (energoinformačný transfer sa uskutoční v priebehu niekoľko sekúnd). Liečba sa teda môže začať bezprostredne po diagnostike, čo zvyšuje jej účinnosť.
Z uvedeného je zrejmé, že EAV i EAV-L predstavujú exaktný, neinvazívny, nebolestivý a bezpečný postup, ktorý zvyšuje operatívnosť rozhodovania lekára pri určovaní diagnózy a voľbe taktiky liečby. Ich prakticky nedoceniteľnou výhodou je vysoký stupeň záchytnosti a objasniteľnosti všetkých, aj inak nezistiteľných a teda zákerných ochorení. Presne cielená a dávkovateľná liečba, za predpokladu, že ju vykonáva erudovaný lekár, je veľmi účinná. Samozrejme vždy je dôležitý aj časový faktor. Čím skôr dôjde k odhaleniu poruchy a k správnej liečbe, tým väčšia je šanca pre záchranu života a zdravia a zvýšenie kvality života.